Tahajjud Prayer

The Power of Tahajjud Prayer: Patience and Faith in Allah’s Decisions

Roman Urdu Translations Tahajjud ki dua ek bahut qeemti dua hai jo Quran Majeed ki Surah Al-Najm ke aakhri hisse mein aati hai. Is dua mein musalman Allah Ta’ala se maghfirat, rahmat, duniya aur aakhirat ki bhalai ki dua maangte hain. Albatta yeh durust hai ke hamari duaon ke pooray honay par hamein yaqeen hona …

The Power of Tahajjud Prayer: Patience and Faith in Allah’s Decisions Read More »

Scroll to Top